ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای داوطﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪطﻮری ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺎری ازداوطﻠﺒﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ در طﯽ ﻣﺎهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ, در ﺗﻌﻄﯿﻼت نوروز،

ﺑﻪ اﻣﯿﺪﺟﺒﺮان ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ؟!

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ ۱۴ ﺗﺎ ۱۶ روز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و ﮐﻼسھﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎه

ﺑﺮای اﮐﺜﺮداوطﻠﺒﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺟﮫﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت درﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ , ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ

در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪی زﻣﺎﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی دارﻧﺪ.

چگونه در تعطیلات نوروز برنامه ریزی درسی داشته باشیم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی درﺳﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ وﮐﻨﮑﻮر
۱٫ زﻣﺎنھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻪ دوﻗﺴﻤﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ ۵ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
۶۰ .۲درﺻﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزاﻧﻪ را ﺑﺮای دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ۴۰درﺻﺪ ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
۳٫ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
۴٫ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﺧﻼﺻﻪای ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آن را در آﺧﺮ روز ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
۵٫ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺮﯾﻦھﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
۶٫ ﺗﺴﺖھﺎی دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ھﻤﺎن روز و دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ زده ﺷﻮد.
۷٫ آﺧﺮھﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮورﮐﻠﯿﻪ درسھﺎی طﻮل ھﻔﺘﻪ و زدن ﺗﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
۸٫ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ،
آن درس را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داد.
۹٫ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور دروس ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل اول و دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دروس را
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ھﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﺪ داوطﻠﺒﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ

ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﮐﻪ ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از داوطﻠﺒﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رخ ﻧﺪھﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ۲ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ)اول اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻓﺮاد روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮت

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪی ﺗﻌﻄﯿﻼت و روزھﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺻﺮف درس و

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﺷﮑﺎل اﯾﻦ

ﺷﯿﻮه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد در روزھﺎی آﺧﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی درﺳﯽ

ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﺪارد و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺒﺮد و ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﻔﺮ اﺟﺎزهی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﻧﺪھﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ رﯾﺨﺖ. در
ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ روزه از درس و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ , ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻓﺮد را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ۱۰ﺗﺎ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ در روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ , ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ب)اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ , ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮان روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﺗﻤﺎم ﮐﺎر, ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ. اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﮫﺘﺮ از روش اول اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﻮاﻗﻊ داوطﻠﺒﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ روزھﺎی ﻋﯿﺪ را ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎ

و رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم , ھﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ھﻢ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ-رواﻧﯽ زﯾﺎدی

ﺑﺮای ﻓﺮد دارد. در اﯾﻦ روش ھﻢ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ روزه (در آﺧﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﻋﯿﺪ) ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﯿﺴﺖ و در ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﺳﯽ را ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺎﻣﻞ دوره ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ را ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ
از دو ھﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ھﻔﺘﻪ طﺮاﺣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ. در ھﻨﮕﺎم اﺟﺮا و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و آن ھﻢ
در ﯾﮏ ﻣﺎھﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ.
اﺟﺰای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ ده ﺳﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻨﻮان ھﺎی اﯾﻦ ﺳﺘﻮﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﺎم درس- ﺗﺎﺑﻠﻮی آﻣﻮزﺷﯽ-
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اھﺪاف- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ- زﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ- زﻣﺎن
ﺑﺮای ھﻔﺘﻪ اول- زﻣﺎن ﺑﺮای ھﻔﺘﻪ دوم- زﻣﺎن ﺑﺮای ھﻔﺘﻪ ﺳﻮم در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
۱- ﺗﺎﺑﻠﻮی آﻣﻮزﺷﯽ- ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ:

در ﺳﺘﻮن ﺗﺎﺑﻠﻮی آﻣﻮزﺷﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎن در ھﺮ درس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ

اﻟﻒ- ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز ﺧﻮد را در ھﺮ درس ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز ﻣﻦ در درس ﻓﯿﺰﯾﮏ

۵۷۰۰ بوده است.

ب- ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ھﺎی دوره ﻧﻮروز ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ. اﮐﻨﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻓﺼﻞھﺎ ﻗﻮی ھﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﺪام
ﻓﺼﻞھﺎ ﺿﻌﻒ دارﯾﺪ. ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

۲- ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اھﺪاف + ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ:

در ﺳﺘﻮن ﭼﮫﺎرم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮﻧﮫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﻗﺖ

ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﯾﮑﺒﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ طﯽ ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ دو ﺑﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ را دوره ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و

ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﺮا ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﺴﺖ ھﻢ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ! (ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاھﻨﺪ

ﺑﻮد.) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘﻤﺎ از ﮐﺘﺎب درﺳﯽ

ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ درس ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ آن درس

ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺮور ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ و ﻣﻘﺪاری ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺴﺖ زدن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﺘﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ، آزﻣﻮﻧﮫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻟﺨﻮاه
ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺳﺘﻮن ﺷﺸﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﻌﺪاد
ﺗﺴﺖھﺎ را ھﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺮور و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺗﺴﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﮫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ. ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﻗﺒﻼ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ در ذھﻨﺘﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
۳- ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎن:
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﺮ درس ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص دھﯿﺪ. آن دﺳﺘﻪ از داوطﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﺎدل (ﻧﺮﻣﺎل) ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ھﺴﺘﯿﺪ و ﺗﺎ روزھﺎی آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ دو روز اول ﻋﯿﺪ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪت را ھﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻘﯽ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻣﻦ در ھﻔﺘﻪ اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻋﺖ درس ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﯿﻦ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ھﺮ درس و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ھﺮ ﯾﮏ از دروس ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﯾﺎﭘﺮدازی ﮐﻨﯿﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮫﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ ھﺪر ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ
ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺗﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮای ھﺮ روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵ درس را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺮای درس ﻓﯿﺰﯾﮏ ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۲/۵
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﯾﺎ ۵ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ۲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و روزھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﮫﺎر
ﻧﻮﺑﺖ در روزھﺎی ﺷﻨﺒﻪ ، دوﺷﻨﺒﻪ ، ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﮫﺎر ﺷﻨﺒﻪ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ۲/۵ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺴﺖ ھﻢ
ﻣﯽزﻧﯿﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. در اﺑﺘﺪای ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ را در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ روی ﻣﻘﻮا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن
ھﺮ روز و در ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺘﻪ ﻣﻮارد اﺟﺮا ﻧﺸﺪه را در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ:
-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ را ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ و از ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﯽ وی ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
-اﮔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را اﺟﺮا ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﮐﻢ اھﯿﻤﺖ ﺗﺮ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
-ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﭘﺎﯾﻪ درﺳﯽ ﺗﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ درﺳﯽ را ﺑﻪ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻧﮑﻨﯿﺪ. در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دروس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
-ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ داوطﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ: درس زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درس اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ دروس را ھﺮ روز
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ ﭘﺲ از زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، درس ﺷﯿﻤﯽ ﻗﺮار دارد دروس رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﮐﻨﺎر
ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺿﻌﯿﻔﯽ ھﺴﺘﯿﺪ درس رﯾﺎﺿﯽ را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﺣﺬف ﻧﮑﻨﯿﺪ.
-ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ داوطﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ: ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و ﻓﯿﺰﯾﮏ اھﻤﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﮐﻨﮑﻮر دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ
ھﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از داوطﻠﺒﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دروس اﺻﻼ اھﻤﯿﺖ ﻻزم را
ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ. در ﺗﺴﺘﮫﺎی دروس ھﻨﺪﺳﻪ،
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ (ﮔﺴﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﺒﺮ و اﺣﺘﻤﺎل) و ﻣﺜﻠﺜﺎت، ﺑﺎ ﺗﻼش ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع

طﺮح ﺳﻮال در دروﺳﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در

اﯾﻦ دروس دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ داوطﻠﺒﯽ ﭘﺎﯾﻪ درﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﮑﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮫﺘﺮی

ﺑﮕﯿﺮد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داوطﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎب دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﯾﺎ

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮر دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﻮدن دروس ھﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺜﻠﺜﺎت اﯾﻦ دروس را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺠﺪداً ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع و اﻧﻮاع ﺳﻮاﻻت در دروس ﻣﺜﻠﺜﺎت، ھﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺴﺘﮫﺎی طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ دروس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از داوطﻠﺒﺎن رﯾﺎﺿﯽ درس ﺷﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﮐﺎﻣﻼ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﺎر داوطﻠﺒﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﻧﻮروز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
-ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ داوطﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ: دروس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
دروس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داوطﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه در آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪھﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه
ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﮔﺮ در
دروس رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر و زﺑﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﯾﺪ در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺿﻌﻒھﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *