آموزشي

مشاوره تغذیه ای برای امتحانات

نحوه ی تغذیه، ساعت‌ های صرف غذا و کیفیت برنامه غذایی از عوامل مهمی است که می ‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت در امتحانات موثر باشد. خوراک های فصل امتحانات توجه به تغذیه ی دانش ‌آموزان، قبل از امتحان دارای اهمیت خاصی است. یکی از آرزوهای بزرگ هر محصلی(اعم از دانش‌آموز یا دانشجو) موفقیت در امتحانات است. البته کسب …

بیشتر بخوانید »

توصیه هایی برای دانش آموزان در امتحانات پایانی

امتحان یعنی آزمودن اطلاعات و مطالبی که می دانید نه آن چیزی که نمی دانید پس امتحان را فرصتی برای نوشتن دانسته های خود بدانید . امتحان همیشه برای افراد در هر سن و سالی مشکل بوده است . به نحوی که باعث ایجاد کمی اضطراب و دلواپسی از نتیجه آن می شود که البته طبیعی و عادی است مگر …

بیشتر بخوانید »

ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای داوطﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪطﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازداوطﻠﺒﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻪ در طﯽ ﻣﺎهھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ, در ﺗﻌﻄﯿﻼت نوروز، ﺑﻪ اﻣﯿﺪﺟﺒﺮان ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ؟! ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ ۱۴ ﺗﺎ ۱۶ روز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و ﮐﻼسھﺎی آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺮای …

بیشتر بخوانید »

جعبه لایتنر

جعبه لایتنر بسازیم جعبه لایتنر چکیده ای درباره ی جعبه ی لایتنر: جعبه ی لایتنر، یک جعبه ی شگفت انگیز ۵خانه ای است که هر چیز یادگرفتنی را روی یک تکه کاغذ بنویسید و از ۵ خانه ی آن بگذرانید، هرگز آن را فراموش نخواهید کرد. این جعبه بر پایه ی یادگیری با فاصله پی ریزی شده است و از …

بیشتر بخوانید »

درمان اضطراب و استرس با ورزش

اضطراب طیف وسیعی از علائم را در بردارد که می توان از جمله به حالت ترس و نگرانی و استرس اشاره نمود. علائم فیزیکی بدن به طور معمول به صورت تنگی نفس، افزایش ضربان قلب، عرق، سرگیجه، حالت تهوع، سفتی عضلات و لرزش و عدم آرامش خود را نشان می دهد. مجموعه بیماری اضطراب (Anxiety syndrome ) می تواند با …

بیشتر بخوانید »