آرشیو تگ : کلمه غیرساده

پسوندهای پرکاربرد زبان فارسی

پسوند پسوند تکواژ وابسته ایست که به پایان واژه ای می چسبد و معنای واژه را می ورداند. ۱٫ آسا: پسوند چگونگی و مانندگی می باشد. مانند: نهنگ آسا، شیرآسا، اهریمن آسا. ۲٫ آگین(گین): پسوند دارندگی و اتصال می باشد. مانند: برف آگین، زهرآگین، خشمگین. ۳٫ او: پسوند تصغیر و تحقیر است. مانند: یارو، شکمو، دخترو. ۳٫ اومند: پسوند دارندگی است. مانند: تنومند، برومند. ۴٫ اور: پسوند دارندگی است. مانند: …

بیشتر بخوانید »